آزمونهای علوم پایه (پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی)و پیش کارورزی

هزینه ثبت نام آزمون برای داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور، در زمان اعلام نتایج،از
طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت خواهد شد.گزینه ی فعال وجود ندارد
 ایران - تهران- مركز سنجش و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ©